زیاد خوب نشده قراره تو مسابقه ای شرکت کنم شما یه نظری بدید